နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

သုတၱန္ေဒသနာ

မိစ ၦာဒိဌိ ၆၂ ပါးအက်ဥ္း

၁။ သႆတဒိ႒ိ     =   ရုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤ ါရ၊ ၀ိညာဥ္ ၅ မ်ဳိးတုိ႔တြင္ တစ္ပါးပါး

                                  ကုိ အတၱ ဟု၄င္း၊  ေလာက ဟု လည္းေကာင္း ယူျပီး၊

ထို အတၱ ႏွင္႔ ေလာကကုိ ျမဲ၏ဟု ယူျခင္း ၄ ပါး။

(more…)


The Four Noble Truths

The basic concepts in Buddhism can be summed up by the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path.

• The First Noble Truth

The first noble truth is, that life contains suffering. When we look at the world we see people in the most appalling condition, children starving, people being tortured, greed, hatred, terrorism, wars, intolerance and much more.

And in our own lives we are certainly not spared. Whether we like it or not, we will sometimes get ill, and endure physical sufferings such as pain, and at the end we will die. But besides the physical suffering, we will also experience psychological suffering, like loneliness, frustration, fear, embarrassment, disappointment and anger. This is an irrefutable fact that cannot be denied.

It sounds a bit pessimistic, bun in fact it is realistic rather than pessimistic. Pessimism is expecting things to be bad. This is not the case in Buddhism. Instead, Buddhism explains how suffering can be avoided and how we can be truly happy.

• The Second Noble Truth

The second truth is we suffer due to craving and wanting.

One reason for the suffering is, that we constantly try to define ourselves. And the harder we struggle to maintain our “image”, the more suffering we will experience.

An other reason for suffering is our expectations. We expect other people to conform to our expectation, even if it does not fit who they are or want to be.
We expect to have a certain standard in our living, like the right car, the fashionable clothing, the quality furnitures etc. Not to mention that we need a certain amount of space for all our stuff.
And why do we struggle to meet all those expectations. Because we have the need to belong. We want others to like us, so we can feel the belonging to the right group of people.
(more…)


အနတၱလကၡဏသုတ္ ျမန္မာျပန္

အနတၱလကၡဏသုတ္ ျမန္မာျပန္

– အနတၱလကၡဏသုတ္ အမႊန္း –

(က) ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ ဗာရဏသီျပည္၏အနီး ဣသိပတနေခၚ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ပဥၥဝဂၢီအမည္ရွိကုန္ေသာ ေကာ႑ည၊ ဝပၸ၊ ဘဒၵိယ၊ မဟာနာမ္၊ အႆဇိ ရဟန္းငါးဦးတို႔အား ဓမၼစၾကာေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၍ –

(ခ) ေန႔ရက္အစဥ္ ေထရ္စဥ္ဝါလိုက္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစေတာ္ မူၿပီး၍ ဝါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္(၅)ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထိုပဥၥဝဂၢီငါးဦးတို႔၏ အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွာ အနတၱလကၡဏသုတ္ကို ဆက္၍ေဟာေတာ္မူၿပီ ထိုအနတၱလကၡဏသုတ္ကို အို- သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အကြၽနု္ပ္တို႔သည္ ရြတ္ဆိုပြားမ်ားၾကပါကုန္စို႔။

– အနတၱလကၡဏသုတ္ နိဒါန္း –
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂါဝုန္ေတာ၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပဥၥဝဂၢီရဟန္းတို႔ကို ရဟန္းတို႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရားဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾက ကုန္၏။
– ႐ူပကၡႏၶာ အနတၱျဖစ္ပံု –
ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ အတၱမဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ အတၱျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့၊ ဤ႐ုပ္သည္ နာက်င္ျခင္းငွါ မျဖစ္ရာ၊ ငါ၏႐ုပ္သည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏႐ုပ္သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ ေစလင့္ဟု ႐ုပ္၌ ေတာင့္တမႈကို ရေကာင္းရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ အတၱမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္းငွာ ျဖစ္၏။ ငါ၏႐ုပ္သည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏႐ုပ္သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္ဟု ႐ုပ္၌ ေတာင့္တမႈကို ရလည္းမရ။
– ေဝဒနာကၡႏၶာ အနတၱျဖစ္ပံု –
ေဝဒနာသည္ အတၱမဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာသည္ အတၱျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့၊ ဤေဝဒနာသည္ နာက်င္ျခင္းငွါ မျဖစ္ရာ၊ ငါ၏ေဝဒနာသည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ ေဝဒနာသည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္ဟု ေဝဒနာ၌ ေတာင့္တမႈကို ရေကာင္းရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာသည္ အတၱမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္းငွာ ျဖစ္၏။ ငါ၏ေဝဒနာသည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ ေဝဒနာသည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္ဟု ေဝဒနာ၌ ေတာင့္တမႈကို ရလည္းမရ။
– သညာကၡႏၶာ အနတၱျဖစ္ပံု –
သညာသည္ အတၱမဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ သညာသည္ အတၱျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့၊ ဤသညာသည္ နာက်င္ျခင္းငွါ မျဖစ္ရာ၊ ငါ၏သညာသည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ သညာသည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္ဟု သညာ၌ ေတာင့္တမႈကို ရေကာင္းရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သညာသည္ အတၱမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္းငွာျဖစ္၏။ ငါ၏သညာသည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ သညာသည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္ဟု သညာ၌ ေတာင့္တမႈကို ရလည္းမရ။
– သခၤါရကၡႏၶာ အနတၱျဖစ္ပံု –
သခၤါရတို႔သည္ အတၱမဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ သခၤါရတို႔သည္ အတၱျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ နာက်င္ျခင္းငွါ မျဖစ္ရာ၊ ငါ၏သခၤါရတို႔သည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစကုန္သတည္း၊ ငါ၏သခၤါရတို႔သည္ ဤသို႔မျဖစ္ေစကုန္ သတည္းဟု သခၤါရတို႔၌ ေတာင့္တမႈကို ရေကာင္းရာ၏။ ရဟန္းတို႔သခၤါရတို႔သည္ အတၱမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ ငါ၏သခၤါရတို႔သည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစကုန္သတည္း၊ ငါ၏သခၤါရတို႔သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစကုန္ သတည္းဟု သခၤါရတို႔၌ ေတာင့္တမႈကို ရလည္းမရ။
– ဝိညာဏကၡႏၶာ အနတၱျဖစ္ပံု –
ဝိညာဏ္သည္ အတၱမဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္သည္ အတၱျဖစ္ခဲ့ျငားအံ့၊ ဤဝိညာဏ္သည္ နာက်င္ျခင္းငွါ မျဖစ္ရာ၊ ငါ၏ဝိညာဏ္သည္ ဤသို႔ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ ဝိညာဏ္သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္ဟု ဝိညာဏ္၌ ေတာင့္တမႈကို ရေကာင္းရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္သည္ အတၱမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္းငွာျဖစ္၏။ ငါ၏ဝိညာဏ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ေစ၊ ငါ၏ဝိညာဏ္သည္ ဤသို႔မျဖစ္ေစလင့္ဟု ဝိညာဏ္၌ ေတာင့္တမႈကို ရလည္း မရ။
– ႐ူပကၡႏၶာ၌ လကၡဏာေရးသံုးပါး –
ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ကို ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ အတၱတည္းဟု ႐ႈျခင္းငွာ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။
– နာမကၡႏၶာေလးပါး၌ လကၡဏာေရးသံုးပါး –
ေဝဒနာသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာေဝဒနာသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ေဝဒနာကို ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ၏ကိုယ္အတၱတည္းဟု ႐ႈျခင္းငွာ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။
သညာသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာသညာသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ ျခင္းသေဘာရွိေသာ သညာကို ဤသညာသည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏၊ ဤသညာသည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤသညာသည္ ငါ၏ကိုယ္အတၱတည္းဟု ႐ႈျခင္းငွာ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။
သခၤါရတို႔သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာသခၤါရတို႔သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ သခၤါရတို႔ကို ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏၊ ဤသခၤါရ တို႔သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ကိုယ္ အတၱတည္းဟု ႐ႈျခင္းငွာ သင့္ေလ်ာ္ပါ မည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။
ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္ကို ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ကိုယ္အတၱတည္းဟု ႐ႈျခင္းငွာ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။
– ႐ုပ္တရားကို တဏွာ မာန ဒိ႒ိဂါဟတို႔ျဖင့္ မ႐ႈၾကည့္အပ္ပံု –
ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ၊ အယုတ္ အျမတ္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ ႐ုပ္ကို ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ကိုယ္အတၱမဟုတ္ဟု ဤသို႔ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။
– ေဝဒနာတရားကို တဏွာ မာန ဒိ႒ိဂါဟတို႔ျဖင့္ မ႐ႈၾကည့္အပ္ပံု –
အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ၊ အယုတ္အျမတ္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အေဝးအနီးလည္း ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ ေဝဒနာကို ဤ ေဝဒနာသည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ ေဝဒနာသည္ ငါ၏ ကိုယ္အတၱမဟုတ္ဟု ဤသို႔ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။
– သညာတရားကို တဏွာ မာန ဒိ႒ိဂါဟတို႔ျဖင့္ မ႐ႈၾကည့္အပ္ပံု –
အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အတြင္းအျပင္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ၊ အယုတ္အျမတ္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အေဝးအနီးလည္း ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာသညာကို ဤသညာသည္ ငါ့ ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤသညာသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤသညာသည္ ငါ၏ကိုယ္အတၱမဟုတ္ဟု ဤသို႔ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။
– သခၤါရတရားကို တဏွာ မာန ဒိ႒ိဂါဟတို႔ျဖင့္ မ႐ႈၾကည့္အပ္ပံု –
အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အတြင္းအျပင္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ၊ အယုတ္ အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အေဝး အနီးလည္း ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔ကို ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္ကုန္၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါမဟုတ္ကုန္၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ကိုယ္အတၱမဟုတ္ကုန္ဟု ဤသို႔ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။
– ဝိညာဏ္္တရားကို တဏွာ မာန ဒိ႒ိဂါဟတို႔ျဖင့္ မ႐ႈၾကည့္အပ္ပံု –
အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အတြင္းအျပင္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ၊ အယုတ္အျမတ္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အေဝးအနီးလည္း ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ ဝိညာဏ္ကို ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ကိုယ္အတၱမဟုတ္ဟု ဤသို႔ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။
– နိဗၺိႏၵဉာဏ္မွစ၍ မဂ္ကိစၥတစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ျဖစ္ပံု –
ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ႐ႈေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္၌လည္း ျငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌လည္း ျငီးေငြ႕၏၊ သညာ၌လည္း ျငီးေငြ႕၏၊ သခၤါရတို႔၌လည္း ျငီးေငြ႕၏၊ ဝိညာဏ္၌လည္း ျငီးေငြ႕၏၊ ျငီးေငြ႕ေသာ္ စြဲမက္မႈကင္း၏၊ စြဲမက္မႈကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္၏၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ျပီဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏၊ ပဋိသေႏၶ ေနမႈကုန္ျပီ၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္(မဂ္)ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွာ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီဟု ေဟာေတာ္မူ၏။
– ပဥၥဝဂၢီရဟန္းမ်ား ရဟႏၲာျဖစ္ပံု –
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ပဥၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူကုန္ၿပီ။
ဤဂါထာမဖက္ သက္သက္ေသာ ေဒသနာကို ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ ပဥၥဝဂၢီ ရဟန္းတို႔၏ စိတ္တို႔သည္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။
အနတၱလကၡဏသုတ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီးပါၿပီ။

ဓမၼစၾကာ ျမန္မာျပန္

ဓမၼစၾကာ ျမန္မာျပန္

ဓမၼစၾကာအမြမ္း

ဘိကၡဴနံ ပၪၥ၀ဂၢီနံ၊ ဣသိပတန နာမေက။

မိဂဒါေယ ဓမၼ၀ရံ၊ ယံ တံ နိဗၺာနပါပကံ။

သဟမၸတိ နာမေကန၊ မဟာျဗေဟၼန ယာစိတံ။

စတုသစၥံပကာေသေႏၲာ၊ ေလာကနာေထာ အေဒသယိ။

နႏၵိတံ သဗၺေဒေ၀ဟိ၊ သဗၺသမၸတၱိသာဓကံ။

သဗၺေလာကဟိ တတၳာယ၊ ဓမၼစကၠံ ဘဏာမေဟ။

ဓမၼစၾကာနိဒါန္း

ဧ၀ံ ေမ သုတံ – ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ ဗာရာဏသိယံ ၀ိဟရတိ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ။ တၾတ ေခါ ဘဂ၀ါ ပၪၥ၀ဂၢိေယ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ –

ကၽြႏု္ပ္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။ အခါတစ္ပါးတြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ‘ဣသိပတန’ အမည္ရေသာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူသည္။ ထိုအခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပၪၥ၀ဂၢီရဟန္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(၁) အစြန္းတရားႏွစ္ပါး၏ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ မဇၩိမပဋိပဒါအက်င့္

ေဒြ ေမ, ဘိကၡေ၀, အႏၲာ ပဗၺဇိေတန န ေသ၀ိတဗၺာ။ ကတေမ ေဒြ?

(၁) ေယာ စာယံ ကာေမသု ကာမသုခလႅိကာႏုေယာေဂါ ဟီေနာ ဂေမၼာ ေပါထုဇၨနိေကာ အနရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ၊

(၂) ေယာ စာယံ အတၱကိလမထာႏုေယာေဂါ ဒုေကၡာ အနရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ။

ရဟန္းတို႔… အိမ္ယာစြန္႔ခြာ ရဟန္းျပဳလာသူတို႔ မမွီ၀ဲအပ္ေသာ အစြန္းတရား ႏွစ္ပါးရွိ၏။ အဘယ္ ႏွစ္ပါးတို႔နည္း။

(၁) ယုတ္ညံ့၍ အိမ္ယာထူေထာင္သူ လူမ်ားစုတို႔၏ အေလ့အက်င့္သာျဖစ္ေသာ,ျမတ္ေသာအက်င့္မဟုတ္ေသာ, အက်ိဳးမရွိေသာ ‘ကာမခ်မ္းသာကိုလိုက္စားျခင္း’ (ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂ)

(၂) ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ, ျမတ္ေသာအက်င့္မဟုတ္ေသာ, အက်ိဳးမရွိေသာ ‘မိမိကိုမိမိ ပင္ပန္းဆင္းရဲေအာင္အားထုတ္ျခင္း’ (အတၱကိလမထာႏုေယာဂ) ႏွစ္ပါးတို႔တည္း။

ဧေတ ေခါ, ဘိကၡေ၀, ဥေဘာ အေႏၲ အႏုပဂမၼ မဇၩိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ, စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။

ကတမာ စ သာ, ဘိကၡေ၀, မဇၩိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ, စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ? အယေမ၀ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ။ ေသယ်ထိဒံ –

သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာ၀ါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေ၀ါ သမၼာ၀ါယာေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။

အယံ ေခါ သာ, ဘိကၡေ၀, မဇၩိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ, စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။

ရဟန္းတို႔ …တထာဂတ (ျမတ္စြာဘုရား)သည္ ဤအစြန္းတရားႏွစ္ပါးအား မကပ္ေရာက္ပဲ အလယ္အလတ္အက်င့္ (မဇၩိမ ပဋိပဒါ) ကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ၿပီ။ ထို မဇၩိမပဋိပဒါ အက်င့္သည္ ပညာမ်က္စိကိုျဖစ္ေစ၏။ အသိဉာဏ္ကိုျဖစ္ေစ၏။ ကိေလသာကို ၿငိမ္းေစ၏။ (သစၥာေလးပါးကို) ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသိေစ၏။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေစ၏။

ထို  မဇၩိမပဋိပဒါ အက်င့္ကား အဘယ္နည္း။

(၁) သမၼာဒိ႒ိ (မွန္ေသာအျမင္)

(၂) သမၼာသကၤပၸ( မွန္ေသာအႀကံ)

(၃) သမၼာ၀ါစာ (မွန္ေသာစကား)

(၄) သမၼာကမၼႏၲ (မွန္ေသာအျပဳအမူ)

(၅) သမၼာအာဇီ၀ (မွန္ေသာအသက္ေမြးျခင္း)

(၆) သမၼာ၀ါယာမ (မွန္ေသာအားထုတ္ျခင္း)

(၇) သမၼာသတိ (မွန္ေသာေအာက္ေမ့ျခင္း)

(၈) သမၼာသမာဓိ (မွန္ေသာတည္ၾကည္ျခင္း) ဟူေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အက်င့္လမ္း(မဂၢ) ျဖစ္သည္။

တထာဂတသည္ ဤ  မဇၩိမပဋိပဒါအက်င့္အား ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ၿပီ။

(၂) အရိယသစၥာေလးပါး

(၁) ဣဒံ ေခါ ပန, ဘိကၡေ၀, ဒုကၡံ အရိယသစၥံ။ ဇာတိပိ ဒုကၡာ, ဇရာပိ ဒုကၡာ, ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ, မရဏံပိ ဒုကၡံ, အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ, ပိေယဟိ ၀ိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ, ယံပိစၧံ န လဘတိ တံ ပိ ဒုကၡံ, သံခိေတၱန ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၲာ ဒုကၡာ။

ရဟန္းတို႔… ဤကား ဒုကၡအရိယသစၥာ (ဆင္းရဲျခင္းဟူသည့္ အရိယာတို႔သိအပ္ေသာအမွန္တရား)တည္း။ ေမြးဖြားျခင္းဆင္းရဲ၊ အိုျခင္းဆင္းရဲ၊ နာျခင္းဆင္းရဲ၊ ေသျခင္းဆင္းရဲ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ(သတၱ၀ါ, သခၤါရတရား) တို႔ႏွင့္ အတူေနရျခင္းဆင္းရဲ၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းဆင္းရဲ၊ အလိုရွိအပ္သည္ကို မရေသာဆင္းရဲ၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ဥပါဒါန္၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါး (ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၶာ) တို႔ ျဖစ္သည္။

(၂) ဣဒံ ေခါ ပန, ဘိကၡေ၀, ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ။ ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗၻ၀ိကာ, နႏၵီရာဂ သဟဂတာ တၾတ တၾတာဘိနႏၵိနီ။ ေသယ်ထိဒံ – ကာမတဏွာ, ဘ၀တဏွာ, ၀ိဘ၀တဏွာ။

ရဟန္းတို႔…ဤကား ဒုကၡသမုဒယ အရိယသစၥာ (ဆင္းရဲျခင္း၏ ျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည့္ အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ အမွန္တရား-သမုဒယသစၥာ) တည္း။ အၾကင္တဏွာသည္ ဘ၀သစ္ကို တဖန္ျဖစ္ေစတတ္၏။ ႏွစ္သက္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္၍ ထိုထို (ကာမဂုဏ္အာ႐ံု,ဘ၀စသည္)တုိ႔ကို အလြန္ ႏွစ္သက္သာယာတတ္သည္။ ယင္းတဏွာတို႔ကား ကာမဂုဏ္အာ႐ံုတို႔၌ တပ္မက္ျခင္း (ကာမတဏွာ), ဘ၀ျဖစ္တည္မႈကို တပ္မက္ျခင္း (ဘ၀တဏွာ)၊ ဘ၀ကင္းျပတ္မႈကို တပ္မက္ျခင္း (၀ိဘ၀တဏွာ)တို႔ျဖစ္သည္။

(၃) ဣဒံ ေခါ ပန, ဘိကၡေ၀, ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ။ ေယာ တႆာေယ၀ တဏွာယ အေသသ၀ိရာဂနိေရာေဓာ စာေဂါ ပဋိနိႆေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ။

ရဟန္းတို႔…ဤကား ဒုကၡနိေရာဓ အရိယသစၥာ (ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျခင္းဟူသည့္ အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ အမွန္တရား- နိေရာဓသစၥာ) တည္း။ ထိုတဏွာ၏ အႂကြင္းမဲ့ တပ္ျခင္းကင္းရာ, ခ်ဳပ္ရာ, စြန္႔ရာ, တစ္ဖန္ျပန္၍ စြန႔္ရာ လြတ္ေျမာက္ရာ မကပ္ၿငိရာျဖစ္သည္။

(၄) ဣဒံ ေခါ ပန, ဘိကၡေ၀, ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ။ အယေမ၀ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ။ ေသယ်ထိဒံ- သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာ၀ါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေ၀ါ သမၼာ၀ါယာေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။

ရဟန္းတို႔…ဤကား ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥာ (ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္လမ္း ဟူသည့္ အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ အမွန္တရား- မဂၢသစၥာ) တည္း။ သမၼာဒိ႒ိ, သမၼာသကၤပၸ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀, သမၼာ၀ါယမ, သမၼာသတိ, သမၼာသမာဓိ ဟူေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အက်င့္လမ္း (အ႒ဂႋကမဂၢ) ျဖစ္သည္။

(၃) တိပရိ၀႗ေဒသနာ – သစၥာေလးပါးအား သစၥဉာဏ္, ကိစၥဉာဏ္, ကတဉာဏ္သံုးပါးျဖင့္ သိျခင္း

(၁) “ဣဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ဤကား ဒုကၡအမွန္တရားတည္း” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (သစၥာဉာဏ္) ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၂) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိေညယ်” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ထို ဒုကၡအမွန္တရားအား ပိုင္းျခား၍ သိအပ္သည္” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကိစၥဉာဏ္)ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၃) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိညာတ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ထို ဒုကၡအမွန္တရားအား ပိုင္းျခား၍ သိၿပီ” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကတဉာဏ္) ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၄) “ဣဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ဤကား ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရားတည္း” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (သစၥာဉာဏ္)ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၅) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ပဟာတဗၺ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ထို ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရားအား ပယ္အပ္သည္” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကိစၥဉာဏ္)ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၆) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ပဟီန” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ထို ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရားအား ပယ္ၿပီးၿပီ” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကတဉာဏ္)ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၇) “ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ အမွန္တရားတည္း” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (သစၥာဉာဏ္) ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၈) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ သစၧိကာတဗၺ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ထို ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ အမွန္တရားအား မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္သည္” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကိစၥဉာဏ္)ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၉) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ သစၧိကတ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ထို ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ အမွန္တရားအား မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးၿပီ” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကတဉာဏ္)ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၁၀) “ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ အမွန္တရားတည္း” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (သစၥာဉာဏ္) ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၁၁) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာေ၀တဗၺ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ အမွန္တရားအား ပြားမ်ားအပ္သည္” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကိစၥဉာဏ္)ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၁၂) “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာ၀ိတ” ႏၲိေမ, ဘိကၡေ၀, ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ, ဉာဏံ ဥဒပါဒိ, ပညာ ဥဒပါဒိ, ၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ, အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ရဟန္းတို႔… “ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ အမွန္တရားအား ပြားမ်ားၿပီးၿပီ” ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးယခင္က မၾကားခဲ့ဖူးေသာ တရားတို႔၌ (ကတဉာဏ္) ပညာမ်က္စိသည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ပညာသည္ျဖစ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ၀ိဇၨာသည္ျဖစ္၏။ ဉာဏ္အလင္းေရာင္သည္ျဖစ္၏။

(၄) သစၥာေလးပါးကိုသိမွ ဘုရားအျဖစ္ကို ၀န္ခံျခင္း

ယာ၀ကီ၀ၪၥ ေမ, ဘိကၡေ၀, ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧ၀ံ တိပရိ၀႗ံ ဒြါဒသကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏဒႆနံ န သု၀ိသုဒၶံ အေဟာသိ။ ေန၀ တာ၀ဟံ, ဘိကၡေ၀, သေဒ၀ေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒ၀မႏုႆာယ “အႏုတၱရံ သမၼာ သေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒၶါ” တိ ပစၥညာသႎ။

ရဟန္းတို႔… ဤအရိယသစၥာေလးပါး၌ (သစၥဉာဏ္, ကိစၥဉာဏ္, ကတဉာဏ္ဟု) သံုးပါးေသာအျပန္ (တိပရိ၀႗ံ),၁၂-ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိေသာ ဉာဏ္အျမင္ မစင္ၾကယ္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး၊ ငါသည္ နတ္, မာရ္နတ္, ျဗဟၼာ ႏွင့္ သမဏ, ျဗာဟၼဏ, မင္းဟူေသာ နတ္လူေလာကတြင္ “အတုမရွိေသာ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရား” အျဖစ္ကို ၀န္မခံခဲ့ေခ်။

ယာေတာ စ ေခါ ေမ, ဘိကၡေ၀, ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧ၀ံ တိပရိ၀႗ံ ဒြါဒသကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏဒႆနံ သု၀ိသုဒၶံ အေဟာသိ။ အထာဟံ ဘိကၡေ၀, သေဒ၀ေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒ၀မႏုႆာယ “အႏုတၱရံ သမၼာ သေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒၶါ” တိ ပစၥညာသႎ။

ရဟန္းတို႔… ဤအရိယသစၥာေလးပါး၌ (သစၥဉာဏ္, ကိစၥဉာဏ္, ကတဉာဏ္ဟု) သံုးပါးေသာအျပန္ (တိပရိ၀႗ံ), ၁၂-ပါးေသာ အျခင္းရာအားျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိေသာ ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္မွသာလွ်င္၊ (…) “အတုမရွိေသာ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရား” အျဖစ္ကို ၀န္ခံခဲ့သည္။

ဉာဏၪၥ ပန ေမ ဒႆနံ ဥဒပါဒိ “အကုပၸါ ေမ ၀ိမုတၱိ, အယမႏၲိမာ ဇာတိ, နတၳိဒါနိ ပုနဗၻေ၀ါ” တိ။

“ငါ၏ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ မပ်က္စီးမဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေတာ့။ ဤကား အဆံုးဘ၀တည္း။ ဘ၀တစ္ဖန္ျပန္၍ ျဖစ္ျခင္းမရွိၿပီ” ဟုသိျမင္ေသာ (ျပန္၍ ဆင္ျခင္သိေသာ ပစၥေ၀ကၡဏာ) ဉာဏ္သည္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ဣဒမေ၀ါ စ ဘဂ၀ါ အတၱမနာ ပၪၥ၀ဂၢိယာ ဘိကၡဴ ဘဂ၀ေတာ ဘာသိတံ အဘိနႏၵဳႏၲိ။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားအား မိန္႔ေသာအခါ၊ ပၪၥ၀ဂၢီငါးပါးတို႔သည္ ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေသာ တရားေတာ္အား ႏွစ္ၿခိဳက္၀မ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

(၅) အသွ်င္ေကာ႑ည ေသာတာပန္တည္ျခင္း

ဣမသၼႎ စ ပန ေ၀ယ်ာကရဏသၼႎ ဘညမာေန အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ ၀ိရဇံ ၀ီတမလံ ဓမၼစကၡဳံ ဥဒပါဒိ “ယံ ကိၪၥိ သမုဒယဓမၼံ, သဗၺံ တံ နိေရာဓ ဓမၼ” ႏၲိ။

ဤသို႔ (ဂါထာမဖက္) စကားေျပ သက္သက္ျဖင့္ ေဟာၾကားအပ္ေသာအခါ၊ အသွ်င္ေကာ႑ညအား “ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားအလံုးစံုတို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိကုန္သည္”ဟူေသာ ကိေလသာစင္ၾကယ္သည့္ (ေသာတာပတၱိမဂ္ေခၚ) တရားအျမင္သည္ ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။

(၆) နတ္ျဗဟၼာတို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း

(၁) ပ၀တၱိေတ စ ပန ဘဂ၀တာ ဓမၼစေကၠ, ဘုမၼာ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (သစၥာေလးခ်က္) တရားစက္ကို လည္ေစေသာ္ –

“ေလာကတြင္ သမဏ ျဗာဟၼဏ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေဟာႏိုင္ေသာ အတုမရွိသည့္ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏”ဟု ဘုမၼစိုးနတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

(၂) ဘုမၼာနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ, စတုမဟာရာဇိကာ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

ဘုမၼစိုးနတ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားရေသာ္ “ေလာကတြင္ … ေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

(၃) စတုမဟာရာဇိကာနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ, တာ၀တႎသာ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားရေသာ္ “ေလာကတြင္ … ေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု တာ၀တႎသာနတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

(၄) တာ၀တႎသာနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ, ယာမာ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

တာ၀တႎသာနတ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားရေသာ္ “ေလာကတြင္ … ေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု ယာမာနတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

(၅) ယာမာနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ, တုသိတာ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

ယာမာနတ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားရေသာ္ “ေလာကတြင္ … ေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု တုသိတာနတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

(၆) တုသိတာနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ, နိမၼာနရတိ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

တုသိတာနတ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားရေသာ္ “ေလာကတြင္ … ေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

(၇) နိမၼာနရတီနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ, ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

နိမၼာနရတိနတ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားရေသာ္ “ေလာကတြင္ … ေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

(၈) ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ, ျဗဟၼကာယိကာ ေဒ၀ါ သဒၵမႏုႆာေ၀သံု – “ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ၀တၱိယံ သမေဏန ၀ါ ျဗာဟၼေဏန ၀ါ ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ ေကနစိ ၀ါ ေလာကသၼႎ” တိ။

ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားရေသာ္ “ေလာကတြင္ … ေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု ျဗဟၼာတို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ေႂကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။

ဣတိဟ, ေတန ခေဏန, ေတန လေယန, ေတန မုဟုေတၱန ယာ၀ ျဗဟၼေလာကာ သေဒၵါ အဗၻဳဂစၧိ။ အယၪၥ ဒသသဟႆိ ေလာကဓာတု သံကမၸိ သမၸကမၸိ သမၸေ၀ဓိ။ အပၸမာေဏာ စ ဥဠာေရာ ၾသဘာေသာ ေလာေက ပါတု ရေဟာသိ အတိကၠမၼ ေဒ၀ါနံ ေဒ၀ါႏုညာ၀ႏၲိ။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအခ်ိန္ ထိုအခါ ထိုကာလ၌ ေကာင္းခ်ီးေပးသံတို႔သည္ျပန္႔ႏွံ႔တက္၏။ ဤတစ္ေသာင္းေသာ ေလာကဓာတ္သည္လည္း တုန္လႈပ္၏။ ျပင္းစြာ တုန္လႈပ္၏။ ထက္၀န္းက်င္ တုန္လႈပ္၏။ အတိုင္းအရွည္မရွိ ႀကီးမားေသာ အေရာင္အလင္းသည္လည္း နတ္တို႔၏ အာႏုေဘာ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ေလာက၌ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏။

(၇) အသွ်င္ေကာ႑ည ရွင္ရဟန္းျပဳျခင္း

အထ ေခါ ဘဂ၀ါ ဣမံ ဥဒါနံ ဥဒါေနသိ “အညာသိ ၀တ ေဘာ ေကာ႑ေညာ, အညာသိ ၀တ ေဘာ ေကာ႑ေညာ” တိ။ ဣတိ ဟိဒံ အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ ‘အညာသိေကာ႑ေညာ’ ေတြ၀ နာမံ အေဟာသိ။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ “ရဟန္းတို႔ ေကာ႑ညသည္ (သစၥာေလးပါးတရားကို) သိေလၿပီတကား။ ရဟန္းတို႔ ေကာ႑ညသည္ (သစၥာေလးပါးတရားကို) သိေလၿပီတကား”ဟု ဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ က်ဴးရင့္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အသွ်င္ေကာ႑ညအား “အညာသိေကာ႑ည” ဟူ၍သာလွ်င္ အမည္တြင္ေလ၏။

အထ ေခါ အာယသၼာ အညာသိေကာ႑ေညာ ဒိ႒ဓေမၼာ ပတၱဓေမၼာ ၀ိဒိတဓေမၼာ ပရိေယာဂါဠဓေမၼာ တိဏၰ၀ိစိကိေစၧာ ၀ိဂတကထံကေထာ ေ၀သာရဇၨပၸေတၱာ အပရပၸစၥေယာ သတၳဳသာသေန ဘဂ၀ႏၲံ ဧတဒေ၀ါစ – “လေဘယ်ာဟံ, ဘေႏၲ, ဘဂ၀ေတာ သႏၲိေက ပဗၺဇံ လေဘယ်ံ ဥပသမၸဒ” ႏၲိ။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အညာသိေကာ႑ညသည္ တရားသို႔ ျမင္ၿပီး, ေရာက္ၿပီး, သိၿပီး, သက္၀င္ၿပီးျဖစ္၍၊ (သို႔ေလာ သို႔ေလာ)ယံုမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္၍၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ၌ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီး၍၊ ဘုရားမွတစ္ပါး ကိုးစားထိုက္သူ မရွိသည္ျဖစ္၍ “အသွ်င္ဘုရား… ကၽြႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံတြင္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါသည္” ဟုေလ်ာက္ထား၏။

“ဧဟိ ဘိကၡဴ” တိ ဘဂ၀ါ အေ၀ါစ “သြာကၡေတာ ဓေမၼာ, စရ ျဗဟၼစရိယံ သမၼာ ဒုကၡႆ အႏၲကိရိယာယာ” တိ။ သာ၀ တႆ အာယသၼေတာ ဥပသမၸဒါ အေဟာသီတိ။

“ရဟန္း လာေလာ့ (ဧဟိ ဘိကၡဴ) … တရားကုိ ေကာင္းစြာေဟာအပ္ၿပီ၊ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကိုျပဳျခင္းငွါ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေကာင္းစြာက်င့္ေလာ့” ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုစကားျဖင့္ပင္ အသွ်င္ေကာ႑ညသည္ ပၪၥင္းအျဖစ္ (ဥပသမၸဒါ) အျဖစ္သို႔ေရာက္ေလသည္။