နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

ဇလြန္မာရ္ေအာင္ျမင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားႀကီး စမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္


ဇလြန္မာရ္ေအာင္ျမင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားႀကီး စမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္

– ဣတိပိ ပိဋကတၱ ယံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱ ံ ။
– သတၱ ေဗာဇၩင္ ေဂၤါ အ႒ဂႋ ေကာ မေဂၢ ါ စတု သတိ ပ႒ာနံ ၊
– သဗၺ ႆ ဣေႏၵ ာ သဟႆ သူ ရိ ေယာ ။
– ေဩာင္ း နေမာ ဗု ဒၶ ါနံ ၊ ရာဇဘယံ ၊ ေစာရဘယံ ၊ ဥဒက ဘယံ ၊
အဂၢိဘယံ ၊ သတၳဘယံ ၊ သဗၺဘယံ ၊ ဇေယာ ဇယတု မဂၤလံ ။
– အနိစၥံ ၊ သခၤတံ ၊ ပဋိစၥ သမုပၸႏၷံ ၊ ခယဓမၼံ ၊ ၀ယဓမၼံ ၊ ၀ိရာဂဓမၼံ ၊
နိ ေရာဓ ဓမၼံ ၊ ပ႑ိ တာ ခမႏၲိ ။

အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဣတိပိ ပိဋကတၱ ယံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱ ံ –

ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း သေဘာရွ ိ ေသာေၾကာင္ ့ အနိ စၥ ၊ ဤသိ ု ႔ မျပတ္ ႏွ ိ ပ္ စက္ ျခင္ း သေဘာရွ ိ ေသာေၾကာင္ ့ ဒု ကၡ ၊ ဤသိ ု ႔မိမိ အလုိသို႔ မလိုက္ျခင္း သေဘာ ရွ ိေသာေၾကာင့္ အနတၱ မည္၏။

သတၱ ေဗာဇၩင္ ေဂၤါ – ၇ ပါးေသာ ေဗာဇၩင္ တု ိ ႔သည္ လည္ းေကာင္ း ၊

အ႒ဂႋ ေကာ မေဂၢ ါ – အဂၤါ ရွ စ္ ပါး ရွ ိ ေသာ ၊

စတုပ႒ာနံ – ေဟတု အာရမၼဏ စသည့္ ၂၄ ပစၥည္း ဟူေသာ ပ႒ာန္းသည္ လည္းေကာင္း ၊

သဗၺႆ ဣေႏၵာ – တရားအလံုးစံုကို အစိုးရေသာ ျမတ္စြာ ဘု ရားသည္ လည္ းေကာင္ း ၊

သဟႆ သူ ရိ ေယာ – ေရာင္ ျခည္ တစ္ ေထာင္ ေဆာင္ ေသာ ေနမင္ းသည္ လည္ းေကာင္ း ၊

ဣတိပိ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱံ – ဤသို႔ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း စသည့္ သေဘာ ရွ ိေသာေၾကာင့္ အနိစၥ ၊ ဒုကၡ ၊ အနတၱ မည္၏ ။
ေဩာင္ း ( ဗု ဒၶ ါနံ ) – အထူ းသျဖင့ ္ ျမတ္ ေတာ္ မူ ကု န္ ေသာ ၊

နေမာ ဗုဒၶါနံ – ဘုရားရွ င္တုိ႔အား ရွ ိခိုးပါ၏ ။
ေတသံ အာႏု ဘာေ၀န – ထို ဘု ရားရွ င္တု ိ႔၏ တန္ခို းေတေဇာ္ အာႏု ေဘာ္ေၾကာင့္ ၊
ရာဇဘယံ – မင္းေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
ေစာရဘယံ – ခို းသူ ေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
ဥဒကဘယံ – ေရေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
အဂၢိဘယံ – မီးေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
သတၳဘယံ – လက္နက္ေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
သဗၺဘယံ – ေဘးအားလံ ု းကို လည္းေကာင္း ၊
ဇေယာ – ေအာင္ ျမင္ ႏိ ု င္ ပါေစသတည္ း ။
ဇယတု မဂၤလံ – ေကာင္းေသာ မဂၤလာ ဟူသမွ ် ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း ။

အနိစၥံ ၊ သခၤတံ ၊ ပဋိစၥ သမု ပၸႏၷံ – အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ အက်ိဳး တရားသည္ ကံ -စိတ္ – ဥတု – အာဟာရ
အေၾကာင္ းတရား ( ၄ )ပါးတိ ု ႔ ျပဳျပင္ အပ္ သည္ ျဖစ္ ၍ အၿမဲ မရွ ိ ေပ။

ခယဓမၼံ – ကုန္ျခင္း သေဘာရွ ိ၏ ။
၀ယဓမၼံ – ပ်က္ျခင္း သေဘာရွ ိ၏ ။
၀ိရာဂဓမၼံ – ရာဂ ကင္းျခင္း သေဘာရွ ိေသာ နိဗၺာန္ကို ၊
ပ႑ိ တာ – ပညာရွ ိ တိ ု ႔သည္
ခမႏၲိ – ႏွ စ္သက္ေတာ္ မူၾကသည္ ။

စမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္ ပု တီးစိပ္နည္း

(၁) ဣတိ ပိ ပိ ဋကတၱ ယံ ၊ (၂) အနိ စၥ ံ ၊ (၃) ဒု ကၡ ံ ၊ (၄) အနတၱ ံ ၊ (၅) သတၱ ေဗာဇၩင္ ေဂၤါ ၊
(၆) အရိ ေယာ ၊ (၇) အ႒ဂႋ ေကာ မေဂၢ ါ ၊ (၈) စတု ၀ိ သတိ ပ႒ာနံ ၊ (၉) သဗၺ ႆ ဣေႏၵ ာ ၊ (၁၀) သဟႆ သူ ရိ ေယာ ၊
(၁၁) ေဩာင္ း နေမာ ဗု ဒၶ ါနံ ၊ (၁၂) ရာဇဘယံ ၊ (၁၃) ေစာရဘယံ ၊ (၁၄) ဥဒက ဘယံ ၊ (၁၅) အဂၢ ိ ဘယံ ၊
(၁၆) သတၳ ဘယံ ၊ (၁၇) သဗၺ ဘယံ ၊ (၁၈) ဇေယာ ၊ (၁၉) ဇယတု မဂၤလံ ၊ (၂၀) အနိ စၥ ံ ၊
(၂၁) သခၤတံ ၊ (၂၂) ပဋိစၥ သမုပၸႏၷံ ၊ (၂၃) ခယဓမၼံ ၊ (၂၄) ၀ယဓမၼံ ၊ (၂၅) ၀ိရာဂဓမၼံ ၊
(၂၆) နိ ေရာဓ ဓမၼ ံ ၊ (၂၇) ပ႑ိ တာ ခမႏၲိ ။
အထက္ ေဖာ္ ျပပါအတိ ု င္ း တစ္ ပု ဒ္ လွ ်င္ ပု တီ းတစ္ လံ ု းစီ ခ်ပါ ။ ၂၇ လံ ု း တစ္ ႀကိ မ္ ျပည့ ္ ပါက (၀ါ) ဂါထာဆံ ု းပါက အစမွ ျပန္ ၍
စိ ပ္ ပါ။ ၂၇ လံ ု း ၄ ႀကိ မ္ ျပည္ ့ ပါက ပု တီ း (၁၀၈) လံ ု း တစ္ ပတ္ ရ၏ ။
၎ နည္ းအတု ိ င္ း တစ္ ေန႔ ပု တီ း (၉) ပတ္ အဓိ ႒ာန္ ျဖင္ ့ မွ န္ မွ န္ စိ ပ္ ပါက ေဘးရန္ ခပ္ သိ မ္ း ၿငိ မ္ းလ်က္ စီ းပြားခ်မ္ းသာ
တို းတက္ လာႏို င္ပါသည္။ ယံ ု ၾကည္စြာျဖင့္ အဓိ႒ာန္မပ်က္ မွ န္မွ န္ အားထု တ္
ႏိ ု င္ ၾကပါေစ။

စမၼ ခဏ္ ဂါထာကိ ု ေန႔စဥ္ မျပတ္ အၿမဲရြတ္ ဖတ္ ပါက အတြင္ းရန္ ၊ အျပင္ ရန္ မ်ား ကင္ းစင္ ပေပ်ာက္ ျခင္ း ၊ သူ တစ္ ပါး
မေကာင္ း မႀကံ စည္ ႏိ ု င္ ျခင္ း ၊ မိ မိ ေတာင္ ့ တေနေသာ ဆု ကိ ု ရရွ ိ ႏိ ု င္ ျခင္ း ၊ မိ သားစု ႏွ င္ ့ မကြဲမကြာ ေနရျခင္ း ၊ မိ မိ ေနလိ ု ေသာ
အရပ္ ေဒသမ်ား၌သာ ေနထိ ု င္ ရျခင္ း ၊ ဘု န္ းတန္ ခိ ု းႀကီ းျခင္ း ၊ လာဘ္ လာဘ ေပါမ်ားျခင္ း ၊ ရန္ ေအာင္ ျမင္ ျခင္ း စေသာ အက်ိ ဳးမ်ားကိ ု
လက္ ေတြ႔ ခံ စားရမည္ ။
ထို ဂါထာကို လမ္းတြင္ တက္ေနေသာ ကေလးကို ဂါထာရြတ္၍ ေခါင္းကို ကို င္ေပးထိေပးလု ိက္ရာ ခ်က္ျခင္း
သတိရလာေၾကာင္း၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းခဲ့ေၾကာင္း ၊ (သုခုမ ဦးအုန္းခင္
) သူ၏သား ဗိုက္ေအာင့္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရရာ
အခ်ိ န္ မရွ ိ ၍ ကားငွ ားၿပီ း ေဆး႐ံ ု လည္ း မပိ ု ႔ႏိ ု င္ ေၾကာင္ း ၊ ေနာက္ ဆံ ု း ေရတစ္ ခြက္ ကိ ု ဂါထာရြတ္ ဆိ ု ၍ သစၥ ာဆိ ု တိ ု က္ လု ိ က္ ရာ ေ၀ဒနာ
သက္ သာ သြားေၾကာင္ း ၊ ယေန႔ထိ ေရာဂါ ႀကီ းႀကီ းမားမား မျဖစ္ ေတာ့ ေၾကာင္ း ရွ င္ းျပပါသည္ ။
ယံ ု ၾကည္ မႈလည္ း ရွ ိ ၊ ဂါထာ၏ ဆိ ု လု ိ ရင္ း အဓိ ပၸ ါယ္ ကိ ု လည္ း ထိ ထိ မိ မိ သိ ရွ ိ ကာ ႏွ လံ ု းသြင္ း၍ ရြတ္ ဆိ ု ပါမူ အထူ းပင္
အက်ိ ဳးမ်ားမည္ ။
ဤ စမၼ ခဏ္ ဂါထာေတာ္ ကိ ု ရြတ္ ဖတ္ သရဇၩာယ္ ေသာသူ မ်ားမွ ာ ေဘးရန္ ခပ္ သိ မ္ း ကင္ းၿငိ မ္ းလ်က္ က်န္ းမာေရး ၊ ပညာေရး
၊ စီ းပြားေရး စေသာ လူ မႈကိ စၥ အ၀၀တိ ု ႔ တိ ု းတက္ စည္ ပင္ ကာ က်က္
သေရ မဂၤလာအေပါင္းႏွ င့္ ျပည့္ စံုႏိုင္ၾကေပသည္။
စမၼခဏ္ဂါထာကို အသံ ု းျပဳနည္း
(၁) ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖစ္ပါက ပါဠိႏွ င့္အနက္ကို ရြတ္ပါ။
(၂) ကု န္ း ၊ ေရ ၊ ေလ ခရီ းသြားသည္ ့ အခါ ပါဠိ ေတာ္ သက္ သက္ ကိ ု ရြတ္ ပါ။
(၃) စု န္ း ၊ ပေယာဂ ၊ အစိ မ္ းသရ ဲ စြဲကပ္ ျခင္ း ၊ ဖမ္ းစား ခံ ရေသာ လူ မမာမ်ားအား ဤဂါထာျဖင ့ ္ ေရက ိ ု (၇)
ေခါက္ မန္ းၿပီ းလွ ်င္ ကိ ု ယ္ တိ ု င္ လက္ ျဖင္ ့ တု ိ က္ ပါ။ လက္ ျဖင္ ့ လည္ း ေတာက္ ျဖန္ းေပးပါ။ အစိ မ္ းသရဲမ်ား ထြက္ ေျပး၏။
(၄) အိ မ္ ၊ ဥယ်ာဥ္ ၊ လယ္ ေျမ ၊ ၿခံ ေျမ တိ ု ႔ကိ ု ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္ းေ၀းေစလိ ု ပါက ဤဂါထာျဖင္ ့ သဲ ၊ ေရ ၊ ဆန္ တိ ု ႔ကိ ု မန္ း၍
ပက္ ျဖန္ းပါ။
(၅) အိ မ္ ၊ ႏြားၿခံ ၊ စပါးက်ီ ၊ အလု ပ္ ႐ံ ု ၊ စက္ ႐ံ ု ၊ ႐ံ ု းခန္ း စသည္ တိ ု ႔မွ ာ ေရးဆြဲ၍ ထားပါက ရန္ သူ မ်ိ ဳး ငါးပါးေဘးမွ
ကင္ းေ၀းေစ ႏိ ု င္ ပါသည္ ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဂါထာကို ရြတ္ဆို၍ ျဖစ္ေစ ၊ စမၼခဏ္ ပုတီး စိပ္နည္းကို ျဖစ္ေစ ၊ အဓိ႒ာန္မပ်က္ ယံုၾကည္မႈ ရွ ိရွ ိႏွ င့္ က်င့္ ႀကံ
ရြတ္ ဆိ ု
ၾကပါက ေကာင္ းက်ိ ဳးသု ခမ်ား ခံ စားရမည္ မွ ာ ေသခ်ာပါသည္ ။
မည္ သည္ ့ ေန႔ ၊ ေနရာဌာနတြင္ မဆိ ု စတင္ အဓိ ႒ာန္ ၀င္ ႏိ ု င္ ပါသည္ ။ အဓိ ႒ာန္ မ၀င္ မီ ဘု ရားရွ ိ ခိ ု း ၊ ငါးပါးသီ လ ခံ ယူ
တတ္ ႏိ ု င္ သမွ ် ဆြမ္ း ၊ ဆီ မီ း ၊ ေရေတာ္ တိ ု ႔ကိ ု ကပ္ လွ ဴ၍ ပု တီ း စိ ပ္ ၿပီ းပါက လိ ု ရာဆႏၵ ဆု ေတာင္ း ၊ ေမတၱ ာပိ ု ႔ စသည္ တို႔ကို အစီ အစဥ္ တက် ေဆာင္ ရြက္ ႏိ ု င္ ၾကပါေစကု န္ သတည္ း။ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s