နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

မိစ ၦာဒိဌိ ၆၂ ပါးအက်ဥ္း

၁။ သႆတဒိ႒ိ     =   ရုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤ ါရ၊ ၀ိညာဥ္ ၅ မ်ဳိးတုိ႔တြင္ တစ္ပါးပါး

                                  ကုိ အတၱ ဟု၄င္း၊  ေလာက ဟု လည္းေကာင္း ယူျပီး၊

ထို အတၱ ႏွင္႔ ေလာကကုိ ျမဲ၏ဟု ယူျခင္း ၄ ပါး။

 

၂။ ဧကစၥသႆတဒိ႒ိ      =  အတၱ ႏွင္႔ သခၤ ါရကုိ အခ်ဳိ႕ျမဲ၊ အခ်ဳိ႔မျမဲ ဟု ယူျခင္း ၄ ပါး။

 

 ၃။ အႏ ၱာနႏ ၱဒိ႒ိ      =   ပဋိဘာက နိမိတ္ကုိ စၾကာ၀ဠာအဆုံးတုိင္ေအာင္

                                      မပြါးမူ၍  ထုိပဋိဘာဂ နိတ္မိတ္ကုိ “ေလာက” ဟုယူကာ၊

ေလာက သည္အဆုံးရွိ၏ဟု ယူျပီး၊ ပဋိဘာကနိမိတ္ကုိ စၾက၀ဠာ

အဆုံးတုိင္ေအာင္ ပြါးမ်ား၍ ေလာကသည္အဆုံးမရွိ ဟု ယူျခင္း ၄ ပါး၊

 

၄။ အမရာ၀ိေကၡပဒိ႒ိ    =  ဧ၀ႏ ၱိပိ ေမ ေနာ စေသာ နည္းျဖင္႔ အဆုံးအပုိင္းအျခား

                                     ကင္းေသာ အယူစကားျဖင္႔ ပစ္ခ်ျခင္း၊ တနည္း “အမရာ”

မည္ေသာ ငါးသည္ ငုပ္ျခင္းေပၚျခင္း အစြမ္းျဖင္႔ ေရ၌ေျပးသြား၍ ဖမ္းရန္မတတ္ႏုိင္

သကဲ႔သုိ႔၊ ဤ အမရာ၀ိေကၡပ၀ါဒသည္လည္း ထုိမွ ဤမွေျပးသြား၍ ဖမ္းယူရန္

မလြယ္၍ “အမရာ၀ိေကၡပ” ဟု ေခၚေသာ အယူ ၄ ပါး။

 

၅။ အဓိစၥသမုပၸႏၷဒိ႒ိ    =  အေၾကာင္းကင္း၍ ျဖစ္၏ ဟု ယူေသာအယူ ၄ ပါး၊

 

၆။ ဥဒၶမာဃာတနသညီဒိ႒ိ  =  ေသသည္မွ အထက္၌ သညာရွိ၏ ဟု ယူေသာ

                                                အယူ ၁၆ ပါး၊

 

၇။ ဥဒၶမာဃာတနအသညီဒိဌိ   =  ေသသည္မွ အထက္၌ သညာမရွိ ဟု ယူေသာ

                                                    အယူ ၈ ပါး။

 

၈။ ဥဒၶမာဃာတန ေန၀သညီနာသညီဒိ႒ိ  =  ေသသည္မွ အထက္၌ သညာ ရွိသည္

                                                                   လည္းမဟုတ္၊ သညာ မရွိသည္လည္း

                                                                    မဟုတ္ ဟု ယူေသာ အယူ ၈ ပါး။

 

၉။ ဥေစၦဒဒိ႒ိ       =        သတၱ၀ါေသလွ်င္ ျပတ္၏ ဟုယူေသာအယူ ၇ ပါး။

 

၁၀။ ဒိဌဓမၼနိဗၺာနဒိ႒ိ   =   မ်က္ေမွာက္ ဤ အတၱေဘာ၌ပင္ ဒုကၡျငိမ္း၏ဟု

                                      ယူေသာ အယူ ၅ ပါး။

 

စုစုေပါင္း မိစ ၦာဒိဌိ ၆၂ ပါး ျဖစ္သည္။

အရွင္၀ရသာမိ

Http://Www.Sbay-Student.Org/
Http://Www.Dhammaanalysis.Multiply.Com/

Credit: http://dhammaanalysis.multiply.com/journal/item/112

One response

  1. sandar

    So many thank you for your photos. I like this.

    September 11, 2012 at 11:17 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s