နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

၁၆။ ပိယ၀ဂၢ

Chapter 16

၂၀၉။ အေယာေဂ ယုဥၨမတၱာနံ၊ ေယာဂသၼိဥၥ အေယာဇယံ။
အတၳံ ဟိတြာ ပိယဂၢါဟီ၊ ပိေဟတတၱာႏုေယာဂိနံ။

၂၁၀။ မာ ပိေယဟိ သမာဂဉိ ၧ၊အပၸိေယဟိ ကုဒါစနံ။
ပိယာနံ အဒႆနံ ဒုကၡံ၊ အပၸိယာနဥၥ ဒႆနံ။

၂၁၁။ တသၼာ ပိယံ န ကယိရာထ၊ ပိယာပါေယာ ဟိ ပါပေကာ။
ဂႏၴာ ေတသံ န ၀ိဇၨႏၲိ၊ ေယသံ နတၳိ ပိယာပၸိယံ။

၂၀၉။ မိမိကိုယ္ကို အားမထုတ္သင့္ရာ၌ အားထုတ္လ်က္ အားထုတ္သင့္ရာ၌ အားမထုတ္ဘဲ အက်ဳိးစီးပြားကို စြန္႔လႊတ္၍ ခ်စ္ဖြယ္အာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ကို စြဲလမ္းသူသည္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ငါရမူကား ေကာင္းေလစြဟု လိုလားေတာင့္တ၏။

၂၁၀။ ခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္လည္း မေပါင္းေဖာ္လင့္၊ မုန္းေသာသူတို႔ႏွင့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွ် မေပါင္းေဖာ္ပါလင့္၊ ခ်စ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း မျမင္ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏၊ မုန္းေသာသူတို႔ကို ျမင္ရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။

၂၁၁။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကိုျဖစ္ေစ ပစၥည္းဥစၥာကိုျဖစ္ေစ ခ်စ္ခင္စဲြလမ္းျခင္းကို မျပဳရာ၊ ခ်စ္ခင္ စြဲလမ္းဖြယ္ရာတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းသည္ မေကာင္းသည္သာတည္း၊ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း မ႐ွိေသာ သူတို႔အား အေႏွာင္အဖဲြ႔ ဂႏၴတို႔ မ႐ွိၾကကုန္။

209. One who does what should not be done and fails to make efforts on virtuous deeds, who forgets the true aim of life and sinks into sensual desires – will one day envy the person who makes efforts in high contemplation.

210. Do not be in together with loved ones, also not get acquainted with unpleasant; not to see loved ones is pain, so also it is pain to see unpleasant.

211. Therefore do not make endearment, for separation from the dear is painful. Those who hold nothing dear and hate nothing has no fetters.

၂၁၂။ ပိယေတာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ပိယေတာ ဇာယတီ ဘယံ။
ပိယေတာ ၀ိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။

၂၁၂။ ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ရ၏၊ ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈ ျဖစ္ရ၏၊ ခ်စ္ခင္မႈမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈ ႐ွိေတာ့အ့ံနည္း။

212. From pleasure comes sorrow, from pleasure comes fear; one who is free from endearment, there is no fear and sorrow.

၂၁၃။ ေပမေတာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ေပမေတာ ဇာယတီ ဘယံ။
ေပမေတာ ၀ိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။

၂၁၃။ ျမတ္ႏုိးမႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ရ၏၊ ျမတ္ႏုိးမႈေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈ ျဖစ္ရ၏၊ ျမတ္ႏုိးမႈမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈ ႐ွိေတာ့အ့ံနည္း။

213. From affection comes sorrow, from affection comes fear; one who is free from affection, there is no fear and sorrow.

၂၁၄။ ရတိယာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ရတိယာ ဇာယတီ ဘယံ။
ရတိယာ ၀ိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။

၂၁၄။ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ရ၏၊ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈျဖစ္ရ၏၊ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈမွ ကင္းလြတ္ ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈ ႐ွိေတာ့အ့ံနည္း။

214. From enjoyment comes sorrow, from enjoyment comes fear; one who is free from enjoyment, there is no fear and sorrow.

၂၁၅။ ကာမေတာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ကာမေတာ ဇာယတီ ဘယံ။
ကာမေတာ ၀ိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။

၂၁၅။ ကာမေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ရ၏၊ ကာမေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈျဖစ္ရ၏၊ ကာမမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈ ႐ွိေတာ့အ့ံနည္း။

215. From sensual desire comes sorrow, from sensual desire comes fear; one who is free from sensual desire, there is no fear and sorrow.

၂၁၆။ တဏွာယ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ တဏွာယ ဇာယတီ ဘယံ။
တဏွာယ ၀ိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။

၂၁၆။ တဏွာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ရ၏၊ တဏွာေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈျဖစ္ရ၏၊ တဏွာမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္႐ြံ႔မႈ ႐ွိေတာ့အ့ံနည္း။

216. From craving comes sorrow, from craving comes fear; one is free from craving, there is no fear and sorrow.

၂၁၇။ သီလဒႆနသမၸႏၷံ၊ ဓမၼ႒ံ သစၥေ၀ဒိနံ။
အတၱေနာ ကမၼ ကုဗၺာနံ၊ တံ ဇေနာ ကု႐ုေတ ပိယံ။

၂၁၇။ သီလႏွင့္လည္းျပည့္စံု ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္လည္းျပည့္စံု၍ တရား၌တည္ကာ အမွန္တရားကိုလည္း သိတတ္ေသာ မိမိျပဳဖြယ္ အမႈကိစၥကိုလည္းျပဳတတ္သူကို လူအေပါင္းသည္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၏။

217. The one who has virtue and vision, who follows Dhamma, who realizes truth, and fulfills the work to be done – the world loves that person.

၂၁၈။ ဆႏၵဇာေတာ အနကၡာေတ၊ မနသာ စ ဖုေဋာ သိယာ။
ကာေမသု စ အပၸဋိဗဒၶစိေတၱာ၊ ဥဒၶံေသာေတာတိ ၀ုစၥတိ။

၂၁၈။ နိဗၺာန္ကို အားၾကီးစြာ လိုလားသည္ျဖစ္၍ စိတ္ျဖင့္ေတြ႔ထိကာ ကာမဘံုတို႔၌ကပ္ျငိစိတ္ မ႐ွိသူကို အထက္ အကနိ႒ာဘံုသို႔ အစဥ္အတိုင္း သြားမည့္သူဟု ဆိုအပ္၏။

218. One who is eagerly longing for the infinite Nibbana, and who is free from sensuous attachments, is the kind of person who goes upstream, for against the current of passions and worldly life he is bound for the joy of infinite.

၂၁၉။ စိရပၸ၀ါသႎ ပုရိသံ၊ ဒူရေတာ ေသာတၳိမာဂတံ။
ဉာတိမိတၱာ သုဟဇၨာ စ၊ အဘိနႏၵႏၲိ အာဂတံ။

၂၂၀။ တေထ၀ ကတပုညမၸိ၊ အသၼာ ေလာကာ ပရံ ဂတံ။
ပုညာနိ ပဋိဂဏွႏၲိ၊ ပိယံ ဉာတီ၀ အာဂတံ။

၂၁၉။ ၾကာျမင့္စြာကြဲကြာ၍ ရပ္ေ၀းမွ ခ်မ္းသာစြာ ျပန္ေရာက္လာသူကိုျမင္၍ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြ ခ်စ္ကြၽမ္း၀င္သူတို႔သည္ ျပန္လာၿပီဟု ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ကုန္၏။

၂၂၀။ ထုိနည္းတူစြာလွ်င္ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀မွ တမလြန္ဘ၀သို႔သြားေသာ ျပဳျပီးေသာေကာင္းမႈ ႐ွိသူကိုလည္း ေဆြမ်ဳိုးတို႔သည္ ျပန္ေရာက္လာေသာခ်စ္သူကို ၾကိဳဆိုၾကသကဲ့သို႔ ေကာင္းမႈတို႔သည္ ၾကိဳဆိုၾကကုန္၏။

219. Like a person who has long been far away is welcomed by relatives and friends happily on his arrival.

220. In the same way the good deeds he has done in this life will receive him in his next life as relatives receive a dear one on his return.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s