နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

၂၆။ ျဗာဟၼဏ၀ဂၢ

Chapter 26

၃၈၃။ ဆိႏၵ ေသာတံ ပရကၠမၼ၊ ကာေမ ပႏုဒ ျဗာဟၼဏ။
သခၤါရာနံ ခယံ ဉတြာ၊ အကတညဴသိ ျဗာဟၼဏ။

၃၈၃။ သူေတာ္ေကာင္း တဏွာတည္းဟူေသာ အလ်ဥ္ကို ျဖတ္ေလာ့၊ လံု႔လျပဳ၍ ကာမတို႔ကို ပယ္ေလာ့၊ သခၤါရတို႔၏ ကုန္ရာကိုသိ၍ မျပဳျပင္အပ္ေသာ နိဗၺာန္ကိုသိေလာ့၊ ရဟႏၲာျဖစ္ေလေလာ့။

383. Cut off the stream of craving, O Bhikkhu, and drive away all sensual pleasures. Knowing the end of Sankharas all that is made and make to know Nibbana, this is not made. Be an Arahant.

၃၈၄။ ယဒါ ဒြေယသု ဓေမၼသု၊ ပါရဂူ ေဟာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
အထႆ သေဗၺ သံေယာဂါ၊ အတၳံ ဂစၧႏၲိ ဇာနေတာ။

၃၈၄။ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ႏွစ္ပါးေသာ သမထ၀ိပႆနာ တရားတို႔၌ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္၏၊ ထိုအခါ တရားမွန္ကိုသိေသာ သူေတာ္ေကာင္းအား အလံုးစံုေသာ ကာမရာဂသံေယာဇဥ္ စသည္တို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

384. With the help of two Dhammas, samatha and vipassana, a Bhikkhu has reached the other shore. With the knowledge he attains, all the attachments he has are broken.

၃၈၅။ ယႆ ပါပံ အပါရံ ၀ါ၊ ပါရာပါရံ န ၀ိဇၨတိ။
၀ီတဒၵရံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၈၅။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား စကၡဳစေသာ အတြင္းအာယတန ေျခာက္ပါးတည္းဟူေသာ ဤမွာဘက္ကမ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ႐ူပါ႐ုံစေသာ အျပင္အာယတန ေျခာက္ပါးတည္းဟူေသာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွာဘက္ ဤမွာဘက္ကမ္း ႏွစ္ပါးသည္လည္းေကာင္း မ႐ွိ၊ ပူပန္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

385. For him, there is neither this side of the shore (internal sense spheres), nor that other end of the shore (external sense objects), nor both do not exist – being lack of all fears and worries, I call him a Brahmana.

၃၈၆။ စ်ာယႎ ၀ိရဇမာသီနံ၊ ကတကိစၥမနာသ၀ံ။
ဥတၱမတၳမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၈၆။ အနိစၥစေသာ လကၡဏာကို႐ႈ၍ ကိေလသာျမဴကင္းလ်က္ တစ္ကိုယ္တည္း ေနေလ့႐ွိေသာ ရဟန္းကိစၥ ျပီးျပီးေသာ အာသေ၀ါကင္း၍ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ေရာက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

386. He who is in contemplation, free from passions, staying by himself, who has done what has to be done and reached the perfection with no intoxicants (Arthawal taya), him – I call a Brahmana.

၃၈၇။ ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတၱိမာဘာတိ စႏၵိမာ။
သႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာ တပတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗာဟၼေဏာ။
အထ သဗၺမေဟာရတၱႎ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။

၃၈၇။ ေနမင္းသည္ ေန႔အခါ၌သာ တင့္တယ္၏၊ လမင္းသည္ ညဥ့္အခါ၌သာ တင့္တယ္၏၊ မင္းသည္ မင္းေျမာက္ တန္ဆာဆင္မွသာလွ်င္ တင့္တယ္၏၊ ရဟႏၲာသည္ စ်ာန္၀င္စားမွသာလွ်င္ တင့္တယ္၏၊ အမွန္ေသာ္ကား ျမတ္စြာဘုရားသည္သာ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ အလံုးစံုေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး တင့္တယ္၏။

387. The sun shines by day, the moon shines by night, the King glows only with his regalia, the Brahman glows only when in meditation, but all day and night, the Buddha shines with His splendor.

၃၈၈။ ဗာဟိတပါေပါတိ ျဗာဟၼေဏာ၊ သမစရိယာ သမေဏာတိ ၀ုစၥတိ။
ပဗၺာဇယမတၱေနာ မလံ၊ တသၼာ ပဗၺဇိေတာတိ ၀ုစၥတိ။

၃၈၈။ မေကာင္းမႈကို အပျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဗာဟၼဏဟု ေခၚဆိုအပ္၏၊ မေကာင္းမႈကို ျငိမ္းေစတတ္ေသာ အက်င့္႐ွိေသာေၾကာင့္ သမဏဟုေခၚဆိုအပ္၏၊ မိမိ၏ ကိေလသာအညစ္အေၾကးကို ထုပ္ပယ္ေသာေၾကာင့္ ပဗၺဇိတဟု ေခၚဆိုအပ္၏။

388. One who has already abandoned evil is called Brahmana, one who stays quietly is called Samana, and one who tries to get rid of all sins is called a Pabbajita, a recluse.

၃၈၉။ န ျဗာဟၼဏႆ ပဟေရယ်၊ နာႆ မုေဥၥထ ျဗာဟၼေဏာ။
ဓီ ျဗာဟၼဏႆ ဟႏၲာရံ၊ တေတာ ဓီ ယႆ မုဥၥတိ။

၃၉၀။ န ျဗာဟၼနေႆ တဒကိဥၥိ ေသေယ်ာ၊ ယဒါ နိေသေဓာ မနေသာ ပိေယဟိ။
ယေတာ ယေတာ ဟႎသမေနာ နိ၀တၱတိ၊ တေတာ တေတာ သမၼတိေမ၀ ဒုကၡံ။

၃၈၉။ သူေတာ္ေကာင္း ျဗာဟၼဏကို မပုတ္ခတ္ရာ၊ သူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိကို ပုတ္ခတ္ေသာ ထိုသူအား အမ်က္မထြက္ရာ၊ သူေတာ္ေကာင္းအား ပုတ္ခတ္ျခင္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္၏၊ ပုတ္ခတ္သူအား အမ်က္ထြက္သူသည္ ထို႔ထက္သာ၍ပင္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္၏။

၃၉၀။ ခ်စ္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒါသစိတ္ကို မတားျမစ္ႏုိင္ခဲ့မူ ထိုမတားျမစ္ႏုိင္ျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ပင္မျမတ္၊ အၾကင္အၾကင္၀တၳဳမွ ညႇဥ္းဆဲလိုေသာစိတ္သည္ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုထို ၀တၳဳမွ ဆင္းရဲမႈ ျငိမ္းသည္သာတည္း။

389. One should not hurt a Brahmana, but the Brahmana should not return a blow to his aggressor, as it is shameful for the person who hurts a Brahmana, but more shameful to him who returns a blow to his aggressor.

390. It is no good that a Brahmana gains if he holds back his mind from the pleasures of life. Whenever the desire to hurt stops a sorrow indeed is ceased.

၃၉၁။ ယႆ ကာေယန ၀ါစာယ၊ မနသာ နတၳိ ဒုကၠဋံ။
သံ၀ုတံ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၁။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈျပဳျခင္း မ႐ွိ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ စိတ္သံုးပါးတို႔ျဖင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

391. If a person does not offend with his body, with his mind and with his words, and he guards them well, that one I call a Brahmana.

၃၉၂။ ယမွာ ဓမၼံ ၀ိဇာေနယ်၊ သမၼာသမၺဳဒၶေဒသိတံ။
သကၠစၥံ တံ နမေႆယ်၊ အဂၢိဟုတၱံ၀ ျဗာဟၼေဏာ။

၃၉၂။ အၾကင္ဆရာထံမွ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားကိုသိရာ၏၊ ပုဏၰားသည္ မီးကိုပူေဇာ္သကဲ့သို႔ ထိုဆရာကို ႐ုိေသစြာ ႐ွိခိုးရာ၏။

392. For the man who has learned Dhamma taught by Enlightened Buddha, from a person, then he should worship that person just as a Brahmana does to the fire of sacrifice.

၃၉၃။ န ဇဋာဟိ န ေဂါေတၱန၊ န ဇစၥာ ေဟာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
ယမွိ သစၥဥၥ ဓေမၼာ စ၊ ေသာ သုစီ ေသာ စ ျဗာဟၼေဏာ။

၃၉၃။ ဆံက်စ္ထံုးျခင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အႏြယ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏမျဖစ္ႏုိင္၊ သစၥဉာဏ္ႏွင့္ ေလာကုတၱရာတရား႐ွိသူသည္သာ စင္ၾကယ္သူလည္းျဖစ္၏၊ ျဗာဟၼဏလည္း ျဖစ္၏။

393. One does not simply become a Brahmana by his matted hair, or by his family or by birth; one in whom there is righteousness and Dhamma, he is thought to be pure and he is the Brahmana.

၃၉၄။ ကႎ ေတ ဇဋာဟိ ဒုေမၼဓ၊ ကႎ ေတ အဇိဏသာဋိယာ။
အဗၻႏၲရံ ေတ ဂဟနံ၊ ဗာဟိရံ ပရိမဇၨသိ။

၃၉၄။ ပညာ႐ွိေသာရေသ့ သင့္အား ဆံက်စ္ထံုးျခင္းတို႔ျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ႐ွိအံ့နည္း၊ သစ္နက္ေရ၀တ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား အဘယ္အက်ဳိး႐ွိအံ့နည္း၊ သင္၏ကိုယ္တြင္း၌ ကိေလသာေတာ႐ွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ျပင္ပကိုသာ သုတ္သင္ဘိ၏။

394. What a fool you are! Of what use is your matted hair, and what use is your animal hide, if there is craving within your body, but you make the outside clean.

၃၉၅။ ပံသုကူလဓရံ ဇႏၲံဳ၊ ကိသံ ဓမနိသႏၴတံ။
ဧကံ ၀နသၼႎ စ်ာယႏၲံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၅။ ပံ့သကူသကၤန္းကိုေဆာင္ေသာ ၾကံဳလွီ၍ အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္းထေသာ တစ္ဦးတည္း ေတာထဲ၌ စ်ာန္၀င္စားေလ့ ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟုငါဘုရားေဟာ၏။

395. One who wears used rags, so lean that his veins can be seen on his skin, meditating alone in the forest, that person I call Brahmana.

၃၉၆။ န စာဟံ ျဗာဟၼဏံ ျဗဴမိ၊ ေယာနိဇံ မတၱိသမၻ၀ံ။
ေဘာ၀ါဒိ နာမ ေသာ ေဟာတိ၊ သေစ ေဟာတိ သကိဥၥေနာ။
အကိဥၥနံ အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၆။ ပုဏၰားမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ ပုေဏၰးမမွျဖစ္ေသာသူကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားမေဟာ၊ ထိုပုဏၰား သည္ ရာဂစေသာ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကိေလသာ႐ွိခဲ့မူ ေဘာ၀ါဒီ အမည္႐ွိ၏၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကိေလသာလည္းမ႐ွိ စြဲလမ္းမႈလည္းမ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

396. I do not call a man a Brahmana because merely he was born from a family or from a Brahmana mother. If he possesses desires and things, he is just a bho-sayer. The one who has nothing and attached with nothing, that person I call a Brahmana.

၃၉၇။ သဗၺသံေယာဇနံ ေဆတြာ၊ ေယာ ေ၀ န ပရိတႆတိ။
သဂၤါတိဂံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၇။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ အေႏွာင္အဖဲြ႔ သံေယာဇဥ္အားလံုးကိုျဖတ္၍ ထိတ္လန္႔ပူပန္မႈ မ႐ွိ၊ ကပ္ၿငိတတ္သည့္ ကိေလသာကိုလြန္ေသာ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

397. The person does not worry and tremble as he has already cut off all fetters, who has gone beyond attachments and is detached, that person I call a Brahmana.

၃၉၈။ ေဆတြာ နဒၶႎ ၀ရတၱဥၥ၊ သႏၵာနံ သဟႏုကၠမံ။
ဥကၡိတၱပလိဃံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၈။ ေဒါသတည္းဟူေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ တဏွာတည္းဟူေသာ လြန္ႀကိဳးကို လည္းေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ကိေလသာႏွင့္တကြေသာ မိစၧာဒိ႒ိ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတည္းဟူေသာ ထူးႀကိဳး ကိုလည္းေကာင္းျဖတ္၍ အ၀ိဇၨာ တံခါးက်ည္မင္းတုပ္ကို ႏုတ္ပယ္ၿပီးလွ်င္ သစၥာေလးပါးကိုသိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

398. The one who has cut off the strap and thong, the rope and all fastenings, has also raised the bolt of the door, who is awakened, that one I call Brahmana.

၃၉၉။ အေကၠာသံ ၀ဓဗႏၶဥၥ၊ အဒုေ႒ာ ေယာ တိတိကၡတိ။
ခႏၲီဗလံ ဗလာနီကံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၉။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆဲေရးျခင္း ပုတ္ခတ္ညႇဥ္းဆဲျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္းကို အမ်က္မထြက္ဘဲ သည္းခံ၏၊ သည္းခံျခင္းအားတည္းဟူေသာ စစ္သည္ဗိုလ္ပါ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

399. The person who does not anger while being insulted, assaulted, and bound by strips and ropes, who has endured and has an army’s strength of tolerance, is the one I call Brahmana.

၄၀၀။ အေကၠာဓနံ ၀တ၀ႏၲံ၊ သီလ၀ႏၲံ အႏုႆဒံ။
ဒႏၲံ အႏၲိမသာရီရံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၀။ အမ်က္မထြက္ ဓုတင္အက်င့္လည္း႐ွိ သီလႏွင့္လည္းျပည့္စံုေသာ တဏွာျပန္႔ေျပာျခင္းလည္းမ႐ွိ ယဥ္ေက်း၍ အဆံုးစြန္ေသာကိုယ္႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

400. He who has no anger, who is dutiful in his religious vows, virtuous and who has no stream of craving, one who is attentive and controlled, with his final body, that one I call a Brahmana.

၄၀၁။ ၀ါရိ ေပါကၡရပေတၱ၀၊ အာရေဂၢရိ၀ သာသေပါ။
ေယာ န လိမၸတိ ကာေမသု၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၁။ ၾကာဖက္၌ ေရမတင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ပြတ္ ေဆာက္ စူးဖ်ား၌ မုန္ညင္းေစ့ မတည္ႏုိင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ကာမတို႔၌ မလိမ္းက်ံမကပ္ျငိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

401. Like water does not stay on a lotus leaf, like a mustard seed can not stand on the point of a needle, the one who does not attach with all sensual pleasures – that one I call Brahmana.

၄၀၂။ ေယာ ဒုကၡႆ ပဇာနာတိ၊ ဣေဓ၀ ခယမတၱေနာ။
ပႏၷဘာရံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၂။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ဤဘ၀၌ပင္ မိမိဆင္းရဲ၏ကုန္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကိုသိ၏၊ ခ်အပ္ေသာ ခႏၶာ၀န္႐ွိ၍ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

402. I call him a Brahmana who comes to realize the end of sufferings even here in this world, who also has no attachment with craving, though he still needs to lay down his body as a burden.

၄၀၃။ ဂမၻီရပညံ ေမဓာ၀ႎ၊ မဂၢါမဂၢႆ ေကာ၀ိဒံ။
ဥတၱမတၳမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၃။ နက္နဲေသာပညာ႐ွိေသာ ထက္ျမက္ေသာပညာ႐ွိေသာ လမ္းမွန္ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ လိမၼာေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျပီးေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

403. I call him a Brahmana who has profound insight, who has wisdom, who understands which the right path to follow is and which is not, who has already gained the highest perfection.

၄၀၄။ အသံသ႒ံ ဂဟေ႒ဟိ၊ အနာဂါေရဟိ စူဘယံ။
အေနာကသာရိမပၸိစၦံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၄။ လူတုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ရဟန္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုေသာသူတို႔ႏွင့္ မေရာယွက္ေသာ တဏွာကင္း ေၾကာင္း အက်င့္႐ွိသည္ျဖစ္၍ အလိုနည္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

404. The one who flocks with neither ordinary human beings, nor monks, nor both, and who follows the path to get rid of craving, though has desire but little, that one I call Brahmana.

၄၀၅။ နိဓာယ ဒ႑ံ ဘူေတသု၊ တေသသု ထာ၀ေရသု စ။
ေယာ န ဟႏၲိ န ဃာေတတိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၅။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ထိပ္လန္႔တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ေသကၡပုဂၢဳိလ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ မေၾကာက္မလန္႔ တည္တံ့ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔၌လည္းေကာင္း တုတ္လက္နက္ကို ပယ္ခ်ထားျပီးျဖစ္၍ မိမိလည္းမသတ္ သူတစ္ပါးကိုလည္းမသတ္ေစ၊ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

405. The one who has laid down the rod and already surrendered both to persons who are prone to fear and to persons who are fearless, who does not kill and does not want others to kill – that one I call a Brahmana.

၄၀၆။ အ၀ိ႐ုဒၶံ ၀ိ႐ုေဒၶသု၊ အတၱဒေ႑သု နိဗၺဳတံ။
သာဒါေနသု အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၆။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူတို႔၌ မဆန္႔က်င္ေသာ ဓားတုတ္႐ွိေသာသူတို႔၌ ဓားတုတ္ ခ်ထားျပီးသည္ျဖစ္၍ ရန္ျငိမ္းေသာ စြဲလမ္းအပ္ေသာအရာတို႔၌ စြဲလမ္းျခင္းမ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

406. The one who is not opposing among those opposing, who has just laid down the weapon among people who have taken weapons, who is free from attachments when among attractions – that one I call a Brahmana.

၄၀၇။ ယႆ ရာေဂါ စ ေဒါေသာ စ၊ မာေနာ မေကၡာ စ ပါတိေတာ။
သာသေပါရိ၀ အာရဂၢါ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၇။ မုန္ညင္းေစ့သည္ ပြတ္ေဆာက္ စူးဖ်ားမွ ေလ်ာက်သကဲ့သို႔ စြဲမက္မႈရာဂ အမ်က္ထြက္မႈေဒါသ ေထာင္လႊားမႈမာန သူတစ္ပါး၏ဂုဏ္ကို ဖ်က္စီးမႈမကၡတို႔ ကင္းပေလွ်ာက်ျပီးေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

407. Just as a mustard seed falls down from the tip of a needle, the person whose passion, anger, pride and jealousy have already fallen away – that person I call a Brahmana.

၄၀၈။ အကကၠသံ ၀ိညာပနႎ၊ ဂိရံ သစၥမုဒီရေယ။
ယာယ နာဘိသေဇ ကဥၥိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၈။ ႏူးညံ့ေျပျပစ္၍ သေဘာအဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ေစေသာ မွန္ေသာစကားကို ေျပာဆုိရာ၏၊ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် အမ်က္ေဒါသျဖင့္ မထိခိုက္ မၿငိစြန္းေစရာ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

408. One who would speak what is true and easily comprehensible, by which no one would be offended – that one I call Brahmana.

၄၀၉။ ေယာဓ ဒီဃံ ၀ ရႆံ ၀ါ၊ အဏံု ထူလံ သုဘာသုဘံ။
ေလာေက အဒိႏၷံ နာဒိယတိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၉။ ေလာက၌ ပိုင္႐ွင္မေပးေသာဥစၥာကို ႐ွည္သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မခိုးယူေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

409. The person who, here in this world, does not take anything that is not given by the owner whether it is long or short, small or large, good or bad, who does not steal – that person I call Brahmana.

၄၁၀။ အာသာ ယႆ န ၀ိဇၨႏၲိ၊ အသၼႎ ေလာေက ပရမွိ စ။
နိရာသာသံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၀။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ဤေလာက၌လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာက၌လည္းေကာင္း မက္ေမာမႈ တဏွာမ႐ွိကုန္၊ မက္ေမာမႈ အာသာကင္း၍ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

410. The person who has no longing in the world and for the beyond, who is free from desires and no inclination for them – that person I call a Brahmana.

၄၁၁။ ယႆာလယာ န ၀ိဇၨႏၲိ၊ အညာယ အကထံကထီ။
အမေတာဂဓမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၁။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းတို႔မ႐ွိကုန္၊ တရားမွန္ကိုသိ၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာဟု ေတြးေတာျခင္းမ႐ွိ၊ အျမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

411. The person who is free from attachments, who has no doubts on Dhamma through his wisdom, and has reached the Nibbana – that person I call a Brahmana.

၄၁၂။ ေယာဓ ပုညဥၥ ပါပဥၥ၊ ဥေဘာ သဂၤမုပစၥဂါ။
အေသာကံ ၀ိရဇံ သုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၂။ ဤေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံ ႏွစ္ပါးစံုတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ကပ္ၿငိတတ္ေသာ တဏွာကိုလည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္၏၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ႐ွိေသာ ကိေလသာျမဴ ကင္းေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

412. The person who has already passed beyond both merits (good kamma) and sins (bad kamma), who is free from sorrow, is pure from craving – that person I call Brahmana.

၄၁၃။ စႏၵံ၀ ၀ိမလံ သုဒၶံ၊ ၀ိပၸသႏၷမနာ၀ိလံ။
နႏၵီဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၃။ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ လမင္းကဲ့သို႔ ကိေလသာမ႐ွိ၍ စင္ၾကယ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ၾကည္လင္ေသာ ေနာက္က်ဳျခင္းမွကင္းလ်က္ ဘ၀တို႔၌ႏွစ္သက္တတ္သည့္ တဏွာကုန္ခန္းေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏ ဟုငါဘုရားေဟာ၏။

413. The person who is pure like a spotless moon, bright and serene, who has no more craving for all worldly lives – that one I call a Brahmana.

၄၁၄။ ေယာမံ ပလိပထံ ဒုဂၢံ၊ သံသာရံ ေမာဟမစၥဂါ။
တိေဏၰာ ပါရဂၤေတာ စ်ာယီ၊ အေနေဇာ အကထံကထီ။
အႏုပါဒါယ နိဗၺဳေတာ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၄။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ရာဂတည္းဟူေသာ ေဘးကိုလည္းေကာင္း ကိေလသာတည္းဟူေသာ အသြားခက္သည့္ ခရီးကိုလည္းေကာင္း၊ သံသရာဟူေသာ အကူးခက္သည့္ သမုဒၵရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာဟတည္းဟူေသာ အမိုက္ေမွာင္ကိုလည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္ၿပီး၊ ၾသဃေလးပါးကို ကူးေျမာက္ၿပီးျဖစ္၍ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္၏၊ ကိေလသာတို႔ကို ႐ႈိ႕ၿမိႇဳက္ေလ့႐ွိ၏၊ တဏွာကင္း၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာမႈမ႐ွိ၊ အစြဲအလမ္းကင္း၍ ျငိမ္းေအး၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

414. The person who has already passed the danger of sensual pleasures, hard to go over the path of craving, difficult to cross over the ocean which is Samsara, the pitch-black delusion and reached the other side of the shore, who has already burned desires, without doubts, clean with impurities and attachments – that person I call a Brahmana.

၄၁၅။ ေယာဓ ကာေမ ပဟႏ႖ာန၊ အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
ကာမဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၅။ ဤေလာက၌ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ ကာမတို႔ကိုပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏၊ ကုန္ျပီးေသာကာမ ကုန္ျပီးေသာဘ၀႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

415. One who, here in this world, has abandoned lusts embracing a homeless state, in whom there is no more lust– that one I call a Brahmana.

၄၁၆။ ေယာဓ တဏွံ ပဟႏ႖ာန၊ အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
တဏွာဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၆။ ဤေလာက၌ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ တဏွာတို႔ကိုပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏၊ ကုန္ျပီးေသာတဏွာ ကုန္ျပီးေသာဘ၀႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

416. One who, here in this world, has abandoned craving embracing a homeless state, in whom there is no more craving – that one I call a Brahmana.

၄၁၇။ ေယာဓ တဏွံ ပဟႏ႖ာန၊ အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
တဏွာဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၇။ ဤေလာက၌ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ တဏွာတို႔ကိုပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏၊ ကုန္ျပီးေသာတဏွာ ကုန္ျပီးေသာဘ၀႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

417. One who, here in this world, has abandoned the bondage embracing the homeless state, in whom there is no more craving and attachments – that person I call a Brahmana.

၄၁၈။ ဟိတြာ မာႏုသကံ ေယာဂံ၊ ဒိဗၺံ ေယာဂံ ဥပစၥဂါ။
သဗၺေယာဂ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၈။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ လူ၌ျဖစ္ေသာ အစီးအပြားကိုပယ္စြန္႔၍ နတ္၌ျဖစ္ေသာ အစီးအပြားကို လြန္ေျမာက္၏၊ အလံုးစံုအစီးအပြားႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

418. The person who has abandoned human bondages, also from the bondages of the gods, who is free from all things – that person I call a Brahmana.

၄၁၉။ ဟိတြာ ရတႎ စ အရတႎ စ၊ သီတိဘူတံ နိ႐ူပဓႎ။
သဗၺေလာကာဘိဘံု ၀ီရံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၉။ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း ဆိတ္ျငိမ္ရာ၌ မေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကို ပယ္စြန္႔၍ ျငိမ္းေအးျပီးေသာ ဥပဓိမ႐ွိေသာ အလံုးစံု ေသာေလာကကို လႊမ္းမုိး၍တည္ေသာ ရဲရင့္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

419. One who has abandoned pleasure and hardship, who is calm, and free from germs, who is brave enough to overcome the whole world – that person I call a Brahmana.

၄၂၀။ စုတႎ ေယာ ေ၀ဒိ သတၱာနံ၊ ဥပပတိၱဥၥ သဗၺေသာ။
အသတၱံ သုဂတံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၁။ ယႆ ဂတႎ န ဇာနႏၲိ၊ ေဒ၀ါ ဂႏၶဗၺမာႏုသာ။
ခီဏာသ၀ံ အရဟႏၲံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၀။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ သတၱ၀ါတို႔၏ ေသျခင္းကို လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းကို လည္းေကာင္း အလံုးစံုအားျဖင့္သိ၏၊ ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းမ႐ွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းအက်င့္ကို ေကာင္းစြာက်င့္၍ သစၥာ ေလးပါးကိုသိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၄၂၁။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္၏ လားရာဂတိကို နတ္ ဂႏၶဗၺနတ္ လူတို႔သည္မသိကုန္၊ အာသေ၀ါကုန္ခန္း၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

420. One who knows well about the death and birth of beings, who has no attachments, who has earnestly followed the path of the wise and who knows the ultimate truth – that person I call a Brahmana.

421. One whose next existence gods, gandhabbas gods and human beings do not know, who has vomited evil and all impurities, who becomes an Arahant – that person I call a Brahmana.

၄၂၂။ ယႆ ပုေရ စ ပစၦာ စ၊ မေဇၩ စ နတၳိ ကိဥၥနံ။
အကိဥၥနံ အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၂။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား အတိတ္ခႏၶာ၌ လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ခႏၶာ၌ လည္းေကာင္္း၊ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ၌ လည္းေကာင္း ေၾကာင့္ၾကမႈမ႐ွိ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈမ႐ွိေသာ စြဲလမ္းမႈကင္းေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

422. The person who has no belongings in the past, present and future, who has nothing to worry about and has no attachments – that person I call a Brahmana.

၄၂၃။ ဥသဘံ ပ၀ရံ ၀ီရံ၊ မေဟသႎ ၀ိဇိတာ၀ိနံ။
အေနဇံ ႏွာတကံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၃။ ေ႐ွ႔ေဆာင္ႏြားလားဥသဘႏွင့္တူေသာ ျမတ္၍ လံု႔လ႐ွိေသာ သီလကၡႏၶစသည္ကို ႐ွာမွီးေလ့႐ွိေသာ မာရ္သံုးပါးကိုေအာင္ေသာ တဏွာကင္းေသာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးကို ေဆးေလွ်ာ္ျပီးေသာ သစၥာေလးပါး ကိုသိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

423. The one who is the great leader, who is diligent and industrious, the moral and victorious one, the passionless and purified one, who knows four noble truths – that one I call a Brahmana.

၄၂၄။ ပုေဗၺနိ၀ါသံ ေယာ ေ၀ဒိ၊ သဂၢါပါယဥၥ ပႆတိ။
အေထာ ဇာတိကၡယံ ပေတၱာ၊ အဘိညာေ၀ါသိေတာ မုနိ။
သဗၺေ၀ါသိတေ၀ါသာနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၄။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ေ႐ွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကိုသိ၏၊ နတ္ျပည္ ငရဲျပည္ကိုလည္း ျမင္၏၊ ပဋိသေႏၶကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၏၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ျပီးေသာ ရဟန္းျဖစ္၏၊ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာတို႔၏ ကုန္ေၾကာင္းအက်င့္ကို က်င့္သံုးအပ္ျပီးေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

424. The one who knows the past lives, who sees celestial abodes and hell, who has gained the insight knowledge and reached the end of rebirths, who has already perfected in eradicating passions and desires – that one I call a Brahmana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s