နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

အရွင္ရာဇိႏၵ ရေဝႏြယ္(အင္းမ)၏ တရားစာအုပ္မ်ား

စိတ္ဆိုးေတာ့မယ္ဆိုရင္

2 responses

  1. I like all.

    December 19, 2011 at 9:40 am

  2. ko aung

    ဘယ္လိုေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရမွာလဲ ဘုရား။ကုူညီပါအံူး။

    December 25, 2011 at 1:18 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s